Onze website maakt gebruik van cookies zodat we je de beste service kunnen bieden. Gebruik de site zoals je normaal zou doen als je hiermee akkoord gaat, zoals beschreven in onze privacy.

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Het bedrijf Sabma is geregistreerd in het handelsregister onder het nummer BE 0449.52.70.01. Zijn postadres is Rue Mitoyenne 295, 4840 Welkenraedt (België) en zijn e-mailadres is info@sabma.com. Elke bestelling van een product via de webshop www.sabma.com veronderstelt dat u de algemene verkoopvoorwaarden gelezen en geaccepteerd heeft. De click ter bevestiging van de bestelling impliceert een volledige acceptatie van deze. Deze click geld als “elektronische handtekening”.

TOEPASSINGSGEBIED

 

Al onze verkopen en diensten zijn, tenzij anders bepaald, veronderstelt aan onze algemene voorwaarden.

LEVERING

 

De door onze klanten doorgegeven bestellingen kunnen niet geannuleerd worden zonder onze toestemming. De goederen worden verzonden en reizen op eigen risico van de ontvanger, ook als deze franco worden verkoopt. De eventuele vrachtkosten worden door de klant betaald. Sabma doet zijn uiterste best om de leveringstermijnen te respecteren. Eventuele vertragingen staan de koper niet toe een bestelling te annuleren, goederen en prestaties te weigeren of compensatie aan te vragen. Iedere klacht in verband met een fabricatie- of leveringsfout moet binnen maximaal 8 dagen vanaf de leveringsdatum schriftelijk ingediend worden. Elke claim die te laat ingediend wordt, zal als nietig beschouwd worden. Alle claims ontheffen de koper niet van het afrekenen van openstaande bedragen binnen de betalingstermijn.

ADMINISTRATIEVE & VERZENDKOSTEN

 

  • Voor bestellingen onder de 50€ (zonder BTW) = 15€ (zonder BTW) aan onkosten
  • Voor bestellingen van 50 tot 100€ (zonder BTW) = 5€ (zonder BTW) aan onkosten
  • Voor bestellingen boven de 100€ (zonder BTW) = gratis

Het administratieve werk om een bestelbon / leveringsbon / factuur / de kwijting in de boekhouding op te stellen alsook de verpakking van de bestelde artikelen, kost ons gemiddeld 10€ per factuur. Daarom zijn wij verplicht deze kosten door te berekenen voor bestellingen van minder dan 50€ exclusief BTW. Voor bedragen boven 50€ nemen wij deze kosten voor onze rekening.

 

EIGENDOM

 

De geleverde goederen zijn het eigendom van Sabma totdat de complete prijs ervan wordt uitbetaald. De verantwoordelijkheid van de goederen is ten laste van de koper vanaf dat hij de levering ontvangt. De koper mag erover beschikken wanneer hij het complete bedrag heeft afgerekend. Tot dan, zet hij zich in om ze niet te vervreemden, te belasten of te lenen en ze in perfecte staat te behouden.

BETALING

 

Facturen van onze merchant klanten zijn betaalbaar via bankoverschrijving binnen 8 dagen na factuurdatum. Het is ook mogelijk over te gaan tot automatische incasso (8 dagen na factuurdatum) om transacties te vergemakkelijken en vertragingen of omissies in betalingen te voorkomen.

 

De kosten van een geweigerde automatische incasso zijn voor rekening van de klant. De klant moet er dus voor zorgen dat zijn rekening goed wordt bevoorraad. In geval van weigering van domiciliëring door de bank van de klant, zullen de bankkosten evenals de som van de financiële kortingen die overeenstemmen met de facturen die niet op de vervaldag betaald zijn, opnieuw aan de klant gefactureerd worden.

 

Klanten van Dynamo Retail (voorheen Biretco) genieten automatisch van de commerciële status "Gold" bij Sabma.

 

Alle nieuwe klanten moeten vooraf betalen, zonder korting. Hetzelfde geldt voor alle facturen die op naam van een bepaalde klant worden uitgereikt. Let op: in geval van directe betaling via de website wordt uw creditcard onmiddellijk belast op het moment van de transactie.

 

Elk bedrag dat aan het einde van de looptijd onbetaald is, zal automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving onderworpen zijn aan een vertragingsrente van 12% per jaar tot de volledige betaling en zal worden verhoogd met een vaste en onherleidbare schadevergoeding van 10%. Iedere betalingsvertraging machtigt Sabma om latere leveringen op te schorten. Compensatie resulterend van een klacht tegen Sabma wordt uitgesloten.

 

De levering van goederen is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de financiële dienst van Sabma. Leveringen worden gecontroleerd aan de hand van de actuele kredietlimiet die specifiek voor elke klant is vastgesteld. Bij overschrijding van de kredietlimiet behoudt Sabma zich het recht voor om leveringen tijdelijk stop te zetten totdat het niveau van onbetaalde leveringen binnen de vastgestelde kredietlimiet valt.

 

VERBORGEN GEBREKKEN – GARANTIE

 

Alle producten die door Sabma worden verkocht, hebben een garantie van twee jaar. 

Sabma garandeert enkel vervoer op eigen kosten van defecte onderdelen. De garantie is niet van toepassing op een niet-conforme installatie, op oneigenlijk, overmatig of nalatig gebruik, op een niet-naleving van de aanbevelingen voor gebruik en onderhoud zoals gespecifieerd in de technische informatiehandleiding die de koper erkent ontvangen te hebben, op normale slijtage van materiaal, de toevoeging van ongeschikte producten, op het demonteren, hermonteren of repareren door iemand anders dan Sabma.

WET EN BEVOEGDHEID

 

De rechtbanken van Eupen en Verviers zijn exclusief bevoegd voor alle geschillen die kunnen ontstaan tijdens verkopen die Sabma factureert en in het bijzonder in het geval van aandelen in garantie, interventie of gezamenlijke verklaring van oordeel. Het recht van toepassing is het Belgische recht.

NIETIGHEID

 

De eventuele nietigheid van een van de clausules van de algemene voorwaarden brengt niet de nietigheid met zich mee van de overige bepalingen die van toepassing blijven.

RECHT VAN VERKLARING

 

In overeenstemming met de wet, heeft de koper het recht om de verkoper ervan op de hoogte te stellen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder boete en zonder opgave van redenen, binnen 14 kalenderdagen vanaf de eerst volgende dag na de levering van het product (artikel VI .47, § 1, van het Wetboek van economisch recht).


Binnen deze termijn moet de koper zijn voornemen om te annuleren melden door een verklaring per e-mail te sturen naar het contactadres van de verkoper (info@sabma.com) zonder enige onduidelijkheid met vermelding van zijn beslissing om terug te treden uit het contract en, binnen 14 kalenderdagen vanaf de mededeling aan de verkoper van zijn beslissing, het product af te leveren aan het administratieve hoofdkantoor van de verkoper (Rue Mitoyenne 295, 4840 Welkenraedt - België) op eigen rekening en risico.


Producten moeten worden geretourneerd in de originele verpakking, onbeschadigd, voorzien van al hun accessoires en de originele afleveringsbon. Teruggestuurde producten mogen op geen enkele manier zijn uitgepakt, ontzegeld of gebruikt. Goederen die onvolledig, beschadigd of bevuild zijn door de klant, worden niet teruggenomen.


Binnen 14 dagen na acceptatie van de terugzending van de goederen, stemt de verkoper ermee in om de koper terug te betalen, met uitzondering van de verzendkosten.


Volgens artikel VI.53, para. 1e, 3 ° tot 5 ° van de code van het Belgisch economisch recht, mag de klant zijn recht van afstand niet laten gelden voor contracten van de leveringen van producten die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de koper of duidelijk gepersonaliseerd; goederen die snel kunnen verslechteren of vervallen; verzegelde goederen die niet kunnen worden geretourneerd om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en die door de koper na levering zijn ontzegeld.


De professionele klant geniet niet van dit recht van afstand.

GEGEVENS MET PERSOONLIJK KARAKTER

 

Alle persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van een bestelling worden bewaard door de verkoper of zijn medewerkers en kunnen worden overgedragen aan de bedrijven waarmee de verkoper - of zijn leveranciers - samenwerken, wanneer dergelijke communicatie noodzakelijk is voor de verwerking van de bestelling.


De gebruiker machtigt de verkoper ook om deze gegevens te gebruiken om statistieken op te stellen om zijn site, de goederen en de service die hij biedt te verbeteren. Deze informatie kan ook worden gebruikt om de verspreiding, via elk communicatiemiddel, van informatie met betrekking tot de commerciële activiteiten van de verkoper aan zijn klanten mogelijk te maken.


De verkoper bewaart uiteindelijk persoonlijke gegevens om latere bestellingen te vergemakkelijken. Onverminderd het voorgaande, stemt de verkoper ermee in geen persoonlijke informatie bekend te maken aan een ander bedrijf.


De gegevens die door de verkoper worden bewaard, kunnen op elk gewenst moment worden opgevraagd en op verzoek worden gecorrigeerd. Dit verzoek moet per e-mail worden verzonden naar het volgende adres (info@sabma.com) of per post naar Sabma, Rue Mitoyenne 295, 4840 Welkenraedt - België.